Βοηθητικό μενού

Εγκώμιο για τον Άλδο Πίο Μανούτιο [ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά]

photo © Χριστίνα Τζαμάλα

Γράφει ο Δημοσθένης Αγραφιώτης

αλχημιστής
άσπρο σακάκι
μεταξύ άνεσης και κούρασης
subito
coctail για την εξαργύρωση του χρόνου

ο τόπος
ο ποιητής
το όνομα
το τοπίο

ανάμεσα στο μάτι και στο χέρι
Maestro
είδος καταναλώσιμο
Tratoria Giorgione
βαρκα Bellini
Carpacio
δωμάτιο για ενοικίασμα

λέξεις που αρχίζουν από «α»
άναρχα
άβολα
ή από «β»
βήμα βραχύ

διέγερση, απόλαυση
σχεδόν παραίσθηση
ο παπάς ταξιδεύει
με τους αγγέλους ως βοηθούς
με τα χαμογελαστά ζώα
η θυσία αναίμακτη
φοράει τα ρούχα
η ιεραρχία
οι επιρροές
τα άγια της σύμβασης

Ένετίησι παρ’ Αλδω

αρχίζει ο χορός των φωνηέντων
των ο από τα ω

μαύρο μελάνι
αίμα του σώματος της γραφής

ο θόρυβος από τα πλοία χάνεται στο νερό
στα κανάλια οι ροδίτσες
από τις βαλίτσες των βιαστικών τουριστών
για να ξυπνήσει η πόλη και μαζί της

τα φαντάσματα των Maestri σ’ ένα κυνηγητό στις γέφυρες
σε αναμονή του φωτός και της σκιάς
και τώρα τους προδώσανε

η εξάρτηση από την ομορφιά

οι σερβιτόροι των γνωρίζουν τη διαφορά του i από το y
OLIMPIA/OLYMPIA

λίγη grappa
να απολυμανθεί το μυαλό
από το σχέδιο του Tintoretto
από τα χρώματα του Giorgione

χειμωνιάτικα λάχανα
ομίχλη

IXΘYΣ
(τρίτο όνομα;)
δεν έρχονται να μάθουν ελληνικά

σχέδια για κάθε λεπτομέρεια
υπολογισμός για κλίμακες και γωνίες
και το χέρι δείχνει την ουσία
και όλες τις διακοσμήσεις της

μοριακοί διάδρομοι
για όλες τις φιλονικίες

ποιοι είναι οι πιστοί του εικάσματος;

η άνοδος και η πτώση της τρυφηλής στάσης
μετά από κάθε έπαινο για τα αριστουργήματα

O THΣ ΦYΣEΩΣ OΛBOΣ
ή
ΘEΩN ΛYKOΣ ΔYΣAΛΓHTOΣ

O Ω N.

Θεοδοξία
αντί της ερωτρόφου κοσμοδοξίας
ανάποδο όνειρο
αντικείμενο εφιάλτης
αρνητικό αποτύπωμα της δικαιοσύνης
ενός εγκάρσιου ολέθριου κόσμου.

**

Μεταφράζει η Michele Valley

photo © Χριστίνα Τζαμάλα

OMAGGIO A MANUZIO

alchimista
giacca bianca
fra agio e stanchezza
subito
cocktail per riscuotere tempo

il luogo
il poeta
il nome
il paesaggio

tra l'occhio e la mano
Maestro
bene di consumo
Trattoria Giorgione
barca Bellini
Carpaccio
camera da affittare

parole che iniziano con la “a”
anarchico
anomalo
o con la “b”
battito breve

eccitazione, godimento
quasi un’estasi
il prete viaggia
con gli angeli assistenti
con gli animali sorridenti
il sacrificio incruento
indossa gli abiti
la gerarchia
le influenze
i principi della convenzione

A Venezia per i tipi di Aldo
Ενετίησι παρ ’Aλδω

inizia la danza delle vocali
gli “omicron” dagli “omega”

inchiostro nero
sangue del corpo della scrittura

il rumore delle navi
si perde nell’acqua
nei canali le rotelle delle valigie dei turisti affrettati
affinchè la città si svegli e con lei

i fantasmi dei Maestri in un inseguimento sui ponti

in attesa della luce e dell’ombra
e ora gli hanno traditi

la dipendenza dalla bellezza
i loro camerieri conoscono la differenza
tra la “iota” e l’ “ypsilon”

OLIMPIA/OLYMPIA

un po’ di grappa
per purificare la mente
dal disegno del Tintoretto
dai colori del Giorgione

verdure invernali
nebbia

IXΘYΣ
(terzo nome?)
non vengono per imparare il greco
disegni accurati per ogni particolare
calcoli per le proporzioni e gli angoli
e la mano indica l’essenza
e tutti i suoi ornamenti

corridoi molecolari
per ogni litigio

chi rimane fedele alle figure ?
l'ascesa e la caduta dell’atteggiamento voluttuoso
dopo ogni lode per i capolavori

O THΣ ΦYΣEΩΣ OΛBOΣ
o

ΘEΩN ΛYKOΣ ΔYΣAΛΓHTOΣ

O Ω N.

theodoxia, gloria al sacro
anzichè gloria al mondo generatore d’amore
sogno capovolto
oggetto incubo
impronta negativa della giustizia
di un mondo trasversale nefasto

**

Μεταφράζει η Michel Valley

photo © Χριστίνα Τζαμάλα

HOMMAGE À MANUZIO

alchimiste
veste blanche
entre le confort et la fatigue
subito
cocktail pour racheter le temps

le lieu
le poète
le nom
le paysage

entre l'œil et la main
Maestro
bien consommable
trattoria Giorgione
barque Bellini
Carpaccio
chambre à louer

mots commençant par "a"
anarchique
aride
ou par "b"
brèche brève

stimulation, jouissance
presque illusion
le prêtre voyage
avec les anges assistants
avec les animaux souriants
le sacrifice sans effusion de sang
porte les vêtements
la hiérarchie
les influences
les principes de la convention

À Venise, selon Aldo
Ενετίησι παρ ’Aλδω

commence la danse des voyelles
les « omicron » des « oméga »

l'encre noire
sang du corps de l'écriture

le bruit des bateaux se perd dans l'eau
dans les canaux, les roulettes des valises des touristes hâtifs
afin que la ville s’éveille et avec elle

les fantômes des Maestri dans une poursuite sur les ponts

en attente de la lumière et de l'ombre
et maintenant ils les ont trahi

la dépendance de la beauté
leurs serviteurs connaissent la différence
entre le « iota » et le « i-grec »

OLIMPIA / OLYMPIA

un peu de grappa
pour purifier l'esprit
du plan de Tintoretto
des couleurs de Giorgione

légumes de l'hiver
brouillard

IXΘYΣ
(nom tiers ?)
ils ne viennent pas pour apprendre le grec
plans précis pour chaque détail
calcul des proportions et des angles
et la main indique l’essentiel
et tous ses ornements

corridors moléculaires
pour tous les litiges

qui reste fidèle aux figures ?
la montée et la chute de l'attitude voluptueuse
après chaque éloge pour les chefs-d'œuvre

O THΣ ΦYΣEΩΣ OΛBOΣ
ou

ΘEΩN ΛYKOΣ ΔYΣAΛΓHTOΣ

O Ω N.

theodoxie, gloire au sacré
au lieu de gloire au monde générateur d’amour
rêve inversé
objet cauchemar
empreinte négative de la justice
d’un monde transversal dévastateur

Vakxikon Radio
Vakxikon Blog